ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.พังงา

หลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ.2561

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านช่องหลาด

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านป่ายาง

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านหินร่ม

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ 2562

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านตำหนัง

 คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และ คู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)

 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561

 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

 ทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายโครงการ

 ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย

 บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา

 ฟอร์มบัญชี พ.ศ.2544

 สรุปการเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับทางการเงินและพัสดุ ของโรงเรียน

 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านบางวัน เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านคลองไส เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนวัดอินทนิน เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านเจ้าขรัว เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านช้างเชื่อ เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านบางวัน เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านใหญ่ เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านทองหลาง เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านตำหนัง เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านควนแรด เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านอ่าวมะขาม เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านเกาะนก เรื่อง การประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านป่ายาง เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนเกียรติประชา เรื่อง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านคลองเหีย เรื่อง  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านบางมรวน

 จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร

 จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านลำวะ

 จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่องประกวดราคาซื้อ จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จัดซื้อ/จัดจ้าง)

 คู่มือแนวการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มนิเนศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา)

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

 แบบหนังสือลาออกจากราชการ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

 แบบใบรับรองแพทย์ (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2561

 ข้อตกลงจ้างครูทรงคุณค่า 61 ต่อสัญญาครั้งที่ 2

ข่าวกิจกรรม สพป.พังงา

Prev Next

สพป.พังงา ร่วมรับฟังนโนบายการบริหารจัดกา…

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ บุคลากร สพป.พังงา ร่วมรับฟังนโนบายการบริหารจัดการขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบ VDO Conference โดยเริ่มดำเนินการบริหารจัดการขยะตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เ...

Read more

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า…

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา, นายสมภาพ นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงาพ.ต.อ.โชติ  ชิดไชย รอง ผบก.ภ.จว.พังงา, พ.ต.อ.สมปอง  บุญรัตน์ ผกก.สภ.เมืองพังงา, นายสันติภัทร  โคจีจุล ร...

Read more

สพป.พังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ป…

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายลดภาระงาน เพิ่มคุณภา...

Read more

สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้…

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา และนายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถว...

Read more

สพป.พังงา ลงพื้นที่ติดตามการตรวจนับนักเร…

          วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา  ได้มอบหมายให้ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พังงา ลงพื้นที่ติดตามการตรวจนับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ตามที่ สพฐ. ได้มอบนโยบายการปฏิบ...

Read more

สพป.พังงา วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชัยย…

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจคุณสมบัติและกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒ ...

Read more

โรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัด สพป.พังงา จัด…

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “บัวชมพูเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนอนุบาลพังงา สังกัด สพป.พังงา เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมี...

Read more

สพป.พังงา และคณะผู้บริหารอำเภอเกาะยาว ร่…

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารอำเภอเกาะยาว และบุคลากร สพป.พังงา ร่วมต้อนรับคณะ MBA-Executive รุ่น ๑๙  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...

Read more

สพป.พังงา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา…

          วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพป.พังงา เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ประจำปี ...

Read more

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า…

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑ ผ่าน VDO Conference  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา แ...

Read more

สพป.พังงา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุ…

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  สพป.พังงา ในฐานะสำนักงานลูกเสือจังหวัดพังงา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกี...

Read more

สพป.พังงา ดำเนินการแข่งกีฬา “สพฐ. เกมส์”…

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน และคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับจังหวัดพังงา เพื...

Read more

สพป.พังงา จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเ…

          วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สพป.พังงา จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม...

Read more

สพป.พังงา จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเ…

          วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สพป.พังงา จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการครุภัณฑ์ห้องสมุด, อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรี...

Read more

สพป.พังงา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโค…

          วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา และนายสมภาพ นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เข้าเยี่ยมติดตามเป็นกำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรี...

Read more

สพป.พังงา ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการ…

          วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงข้อราชการ และแนวปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารก...

Read more

สพป.พังงา บรรจุ และแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู…

          วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สพป.พังงา ได้บรรจุ และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๕๙ ราย โดยมี นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป...

Read more

สพป.พังงา ประชุมขอตั้งงบประมาณ รายการค่า…

          วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้...

Read more

"พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่…

          วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ และนายสมภาพ นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑ ผ่าน VDO Conference เพื่อ...

Read more

สพป.พังงา ประชุมจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประม…

          วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดตั้งงบประ...

Read more

"พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่…

          วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑ ผ่าน VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอ...

Read more

สพป.พังงา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน…

          วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

Read more

สพป.พังงา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน…

          วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลย...

Read more

สพป.พังงา ประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร…

           นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การสร้างเครือ...

Read more

สพป.พังงา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา…

          วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด “ปัญหาหยุดยั้งด...

Read more

ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดกิจก…

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนใน...

Read more

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายอรรถสิทธิ์ รัต…

    "คลิ๊ก" ดูรูปทั้งหมด วันที่ 21 กันยายน 2561 นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการมอบเกียรติคุณบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.พังงา...

Read more

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ สังกัด สพป.พังงา โดยผู…

                   ระหว่างวันที่ ๕-๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอ่าวกะพ้อ สังกัด สพป.พังงา โดยผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมสถานศึกษาฯ จัดโครงการศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไก...

Read more

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๔(วัดไสเสียด) สังกัด…

               วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๔(วัดไสเสียด) สังกัด สพป.พังงา จัดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน "วันศุกร์"  และการอนุรักษ์พันธ์ุไก่แจ้ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ โดย...

Read more

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ สังกัด สพป.พังงา ร่วมก…

              28 พ.ย.61 เทศบาลตำบลพรุใน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ทหาร ชป.รส.นฝ.นศท.มทบ.45 คณะครู/นักเรียน(นศท.จิตอาสา)โรงเรียนอ่าวกะพ้อ สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง โครงการ "เกาะใข่หาดสวย น้ำใส...

Read more

โรงเรียนบ้านในวัง สังกัด สพป.พังงา จัดก…

             โรงเรียนบ้านในวัง  สังกัด สพป.พังงา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมกัน ระหว่างนักเรียน ครูผู้ปกครอง และอสม.ประจำตำบล ทุกวันศุกร์...

Read more

โรงเรียนบ้านเตรียม สังกัด สพป.พังงา จัดก…

              โรงเรียนบ้านเตรียม สังกัด สพป.พังงา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านเตรียม "ดอกส้านเกมส์" ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเตรียม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา...

Read more

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ สังกัด สพป.พังงา จัดกิ…

          วันที่ 27 พ.ย.61 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ สังกัด สพป.พังงา จัดกิจกรรม "เมาลิด" ภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เทิดพระเกียรติรำลึกถึงคุณงามความดีเนื่องในวันสมภพของท่านศาสดาของศาสนาอิสลามคือท่าน ...

Read more

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จัง…

        วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา บ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จังหวัดพังงา มี...

Read more

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถา…

        สพป.พังงา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โด...

Read more

กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟันและย้อมสีฟัน เพื่…

        กิจกรรมรณรงค์การแปรงฟันและย้อมสีฟัน เพื่อมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง ช่วยลดอัตราการเกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดพ...

Read more

สื่อสาระน่ารู้

คู่มือแนวการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเ…

ดาวน์โหลด คู่มือแนวการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...

Read more

รวมสื่อ 60 พรรษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด…

  >>> เข้าชม สื่อ 60 พรรษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี <<< >>> คลังสื่อ 60 พรรษาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 แยกรายปี (สำหรับโรงเรียนวังไกลกังวล) <<<...

Read more

คลังบทเรียนเสริมทักษะอาชีพ

  >>> เข้าสูเว็บไซต์ <<<...

Read more

พระราชบัญญัติวินัยทางการเงิน

  --->  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  <---  ...

Read more

ข่าวที่ 159/2561 สพฐ.-สกอ.ออกมาตรการป้อ…

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ตามลำดับ ได้ออกมาตรก...

Read more

ข่าวที่ 158/2561 แนวทางตั้งกระทรวงใหม่โ…

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการตั...

Read more

สื่อสาระน่ารู้

{loadmodule mod_news_pro_gk5,สื่อสาระน่ารู้}

Read more