ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

 

ข้อมูลทั่วไปจำนวนนักเรียน

- ข้อมูลทั่วไป 10 มิ.ย. 61

- ข้อมูลทั่วไป 10 พ.ย. 60

- ข้อมูลทั่วไป 10 มิ.ย. 60

- ข้อมูลทั่วไป 10 มิ.ย. 59

- ข้อมูลทั่วไป 10 พ.ย. 58

 

ข้อมูลปีการศึกษา 2559

1. ข้อมูลทั่วไป 10 มิ.ย. 59 (รัฐบาล)

2. ข้อมูลทั่วไป 10 มิ.ย. 59 (เอกชน)

3. จำนวนครู รายโรงเรียน

4. จำนวนนักเรียนแยกชั้น , เพศ

5. จำนวนนักเรียนจำแนกอายุ

6. จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม. จำแนกตามการเดินทาง

7. จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส

8. จำนวนนักเรียนขาดแคลน

9. จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

10. จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

11. จำนวนนักเรียนพักนอน

12. น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

13. จำนวนักเรียนติด G

  14. จำนวนนักเรียนพิการ

15. แผ่นพับข้อมูลพื้นฐาน แผ่นพับ 1 , แผ่นพับ 2

ข้อมูลปีการศึกษา 2558

      1. ข้อมูลทั่วไปรายโรงเรียน (10 มิ.ย.58)

      2. จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ

      3. จำนวนนักเรียนจำแนกอายุ

      4. จำนวนนักเรียนพิการ

      5. จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส

      6. จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง

      7. จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส

      8. จำนวนนักเรียนขาดแคลน

      9. จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

      10. จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

      11. น้ำหนักส่วนสูงนักเรียนเทียบเกณฑ์มาตรฐาน  

1. ปีการศึกษา 2557

      ข้อมูล 10 พ.ย. 2557

      - ข้อมูล 10 พ.ย. 2557

      ข้อมูล 10 มิ.ย. 2557

      - ข้อมูล 10 มิ.ย. 2557

2. ปีการศึกษา 2556

      - ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556

      ข้อมูล 10 พ.ย. 2556

      - ข้อมูลทั่วไปรายโรงเรียน (10 พ.ย. 56)

      - จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ห้องเรียน (10 พ.ย.56)

      ข้อมูล 10 มิ.ย. 2556

      - ข้อมูลทั่วไปรายโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 สพป.พังงา   เอกชน

      - จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค. 56)

      - จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ห้องเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56)

      - จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56)

      - จำนวนนักเรียนขาดแคลน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56)

      - จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56)

      - จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม. จำแนกตามการเดินทาง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56)

      - จำนวนนักเรียนพิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56)

      - จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56)

      - จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56)

      - น้ำหนัก ส่วนสูง เทียบเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56)

2. ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556

3. ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555

4. ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554

5. ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553

 

 

6. ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2552