ติดต่อ สพป พังงา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

เลขที่ 14 ซอย ชุมนุมราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

โทร. 0 7641 2180   แฟกต์. 0 7641 1922

 

กลุ่มอํานวยการ -  0-7641-3684 / 0-7641-2180

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ -  0-7641-1922

กลุ์มบริหารงานบุคคล -  0-7641-1984

กลุ่มนโยบายและแผน -  0-7641-2529

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา -  0-7641-3379

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา - 0-7641-2521

หน่วยตรวจสอบภายใน -  0-7641-2180

 

Facebook : https://www.facebook.com/Phangnga.area/