วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต และมีความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือผู้อื่นได้ โดยมี นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา รายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณพระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง (ธ) เจ้าอาวาสวัดควนกะไหล และประธานที่ปรึกษาศูนย์เผยแผ่ธรรมภาค ๑๗ (ธ) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.พังงา เข้าค่ายอบรม ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดควนกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา