วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนด้านครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา