วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนประชารัฐ รุ่น ๒ เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอขอรับงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา