วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สพป.พังงา จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการครุภัณฑ์ห้องสมุด, อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา, โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน, ครุภัณฑ์ ๔๘ รายการ และครุภัณฑ์ Active borad พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นางสาววิไลลักษณ์ คำดำ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา