วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สพป.พังงา จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา), อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐โดยมี นางสาววิไลลักษณ์ คำดำ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา