วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจคุณสมบัติและกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัด สพป.พังงา เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ณ ห้องประชุมลูกเสือ สพป.พังงา