วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา บ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จังหวัดพังงา มีนโยบายด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน/นักศึกษาที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ความประพฤติดี มีความกตัญญู รู้คุณพ่อแม่ แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา ทุนละ 2000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 1770 ทุน