วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินเชิงประจักษ์ฯ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 ของโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ