วิสัยทัศน์

 

 วิสัยทัศน์

 

                 การศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีคุณภาพตามมาตรฐาน

        การศึกษาของชาติ สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 พันธกิจ

 

        1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ มีคุณภาพ

        2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก

        คนไทย 12 ประการ

        3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ

        การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา

 

 

 ค่านิยมองค์การ

 

        มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทํางานเป็นทีม

 

 

 เป้าประสงค์์

 

 

        1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสม

        ตามวัย และมีคุณภาพ

        2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

        3. ครูและบุคคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางาน

        ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

        4. สพป. และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญา

        ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติ

        5. สพป. เน้นการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วม

        จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา