งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560
งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560
คู่มือการใช้งานวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็ปไซต์ (CCTV INFO)
งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560
งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560
งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : การประเมินโครงการอบรงเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)" สพป.พังงา
ประกาศ สพป.พังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (แบบ ปปช.07)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปปช.07
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ
ร่าง แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ี ปีงบประมาณ 2560
ราคากลางครุภัณฑ์ สพป.พังงา
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก สพป.พังงา
แจ้งรหัสการเข้าใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (คู่มือ) (รหัส) (หนังสือ)
เผยแพร่ผลงานวิจัยโรงเรียนอนุบาลช้าง : (การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน) (การบริหารแบบส่วนมีส่วนร่วมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน)
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้าง ปี 2559
เครื่องมือวัดและประเมินผลการอ่าน การเขียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : การประเมินโครงการติดตาม ประเมินและนิเทศการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยการนิเทศสามประสาน สพป.พังงา
ประกาศรับสมัครข้าราชการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน" ปี 2559 (หนังสือนำ) (รายงานผล)
ประกาศ กศจ.พังงา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศ สพป.พังงา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เอกสารประกอบข้อมูลโครงการจ่ายตรง (รายละเอียดครอบครัว)
เอกสารประกอบข้อมูลตามโครงการจ่ายตรง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านท่าสนุก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านท่าสนุก
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2559 (หนังสือนำ) (หลักเกณฑ์) (องค์ประกอบ) (แบบคำร้อง)
คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2559 (เล่ม 1) (เล่ม 2) (เล่ม 3) (เล่ม 4) (เล่ม 5)
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์ฯ" ครั้งที่ 10 พ.ศ.2559
รายชื่อรางวัลที่เสนอ ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ทำเนียบครูแนะแนว สพป.พังงา
แบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ (คู่มือ) (ฉบับที่ 1 อ่านออกเสียงฉบับกรรมการ) (ฉบับที่ 1 อ่านออกเสียงฉบับนักเรียน) (ฉบับที่ 2 อ่านรู้เรื่อง)
(ฉบับที่ 3 การเขียนฉบับกรรมการ) (ฉบับที่ 3 การเรียนฉบับนักเรียน) (เฉลยฉบับที่ 2 การอ่านรู้เรื่อง) (เฉลยฉบับที่ 3 การเขียน) (แบบกรอกคะแนน)
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (นโยบาย) (โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ) (ห้องเรียนพิเศษ)
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ‏
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา เรื่อง รับสมัครสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำ ทัศนศึกษาดูงาน
ระเบียบความผิดด้านการเงิน การคลัง (สำเนาหนังสือ สพฐ.ว 1478) (สำเนาหนังสือ สพฐ.ว 1572)
คู่มือ emis
คู่มือควบคุมภายใน
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร

แบบประเมินด้าน 3 ผู้บริหารสถานศึกษา (กรอบประเมิน) (แบบ ก.ค.ศ.) (แบบบันทึกประเมิน)

- แบบรายงานการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557)
- การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
- แบบรายงานการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

- ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี ๒๕๕๗ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

- ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี ๒๕๕๗ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

- ปรับแก้ไขร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2557

- คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2557เล่มที่ 1-6 เล่มที่ 2-6 เล่มที่ 3-6 เล่มที่ 4-6 เล่มที่ 5-6 เล่มที่ 6-6
- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

- บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

- คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557

- การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2557
ใบสมัคร
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 ใบสมัคร
- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา >>คลิกรายละเอียด<<
- คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ >>คลิกรายละเอียด<<
- แบบกรอกประวัติผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖>>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังา เรื่อง รายชื่อผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 1 ปี 2556 >>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน ปี 2556 >>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปี 2556 >>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา >>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา >>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศคณะกรรมการให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ>>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา >>คลิกรายละเอียด<<
- คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS >>รายละเอียด<<
- คู่มือระบบ e-office >>download<<
- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พ.ศ.2556 >>คลิกรายละเอียด<<
- บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป >>คลิกรายละเอียด<<
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 >>ประกาศผลการสอบ<<
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 >>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ<< >>ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ<< >>แผนผังโรงเรียนพุนพินพิทยาคม<< >>แผนผังห้องสอบ<<
- ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 >>รายละเอียด<<
- สถิติผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา >>รายละเอียด<<