แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity And Transparency Assessment : OIT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564