แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity And Transparency Assessment : OIT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563