ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ดร. ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้าน และให้กำลังใจนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในเขตอำเภอเมืองพังงา และอำเภอกะปง  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู พ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน ในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนา ป้องกัน แก้ไข ดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงทราบสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวนักเรียนด้วย

Posted in ข่าวกิจกรรม.