สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ การขอเปิดอนุบาล ๑ (อนุบาล ๓ ขวบ) และการขอเลื่อนปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา

ผอ.สพป.พังงา และ รอง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขต อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอท้ายเหมือง

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอตะกั่วทุ่ง จำนวน ๔ โรงเรียน และอำเภอท้ายเหมือง จำนวน ๑ โรงเรียน เพื่อตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างในโรงเรียน และติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19 )โดยภาคเช้าได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านในหยง โรงเรียนบ้านแหลมหิน และโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง ในช่วงบ่ายเยี่ยมโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ และโรงเรียนบ้านบ่อดาน  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ

ผอ.สพป.พังงา และ รอง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอตะกั่วป่า

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยนายนพดล  แสนบัณฑิตรอง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอตะกั่วป่า จำนวน ๔ โรงเรียน โดยภาคเช้าลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านนอกนา และโรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ ในช่วงบ่ายเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางมรวน และโรงเรียนบ้านบางนายสี เพื่อตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในโรงเรียน และติดตามข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหาการบริหารจัดการ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการ

สพป.พังงา ลงนาม MOU ร่วมกับโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระหว่าง สพป.พังงา กับ โรงเรียนหลัก และโรงเรียนหลัก กับ โรงเรียนเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้โรงเรียนคุณภาพหลักได้แบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับโรงเรียนในเครือข่าย ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

สพป.พังงา ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ ZOOM MEETING ชี้แจงแนวทางการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พังงา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ของ สพป.พังงา ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM MEETING ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา เพื่อรับฟังแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผอ.สพป.พังงา ร่วมกิจกรรม “จวนผู้ว่า…มีรัก…ปลูกผัก…แบ่งปัน… สุขจัง@พังงา”

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา  ๑๖.๓๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ร่วมกิจกรรม “จวนผู้ว่า มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน สุขจัง@พังงา” ภายใต้โครงการ “พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงรวมพลังปลูกผักสร้างความมั่นคง ทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร และต่อยอดกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหาร ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีนายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

สพป.พังงา ร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่สู่การปฏิบัติ ผ่านระบบ ZOOM MEETING

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา และนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่สู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM MEETING ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา

สพป.พังงา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการออกแบบเชิงกิจกรรมการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของ สพป.พังงา ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

โรงเรียนวัดปัจจันตคาม รับมอบกล้องโทรทัศน์ดูดาว พร้อมสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์

โรงเรียนวัดปัจจันตคาม รับมอบกล้องโทรทัศน์ดูดาว พร้อมสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ