เอกสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หมวดการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา (ปพ.)

หมวดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)

คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน

แบบยื่นความประสงค์ขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

แบบการจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

แบบยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

คำขอมีบัตรประจำตัวผู้เรียน

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560