สถิติการให้บริการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทะเบียนคุมการขอหนังสือรับรอง/เบิกเงินสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทะเบียนคุมการให้บริการขอหนังสือรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทะเบียนคุมการให้บริการยืม ก.พ.7/ก.ค.ศ.61 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทะเบียนคุมผู้มาติดต่อราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถิติการขอมีบัตรประจำตัวของรัฐ

สถิติการขอคัดสำเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16

สถิติการขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อกู้เงินสวัสดิการที่อยู่อาศัย

สถิติการขอหนังสือรับรอง/ขอเบิกเงินสวัสดิการและขอรับบริการอื่น ๆ

สถิติการขอหนังสือรับรอขอซื้อรถยนต์ สินเชื่อธนาคาร ค้ำประกันผู้ต้องหา ทำวีซ่าและอื่น ๆ

สถิติการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ