เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564