เอกสารหน่วยตรวจสอบภายใน

ตัวอย่างการนำส่งเงินอุดหนุนเหลือจ่าย คืนเป็นรายได้แผ่นดิน

ตัวอย่างเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์ COVID-19

กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน

บันทึกการมอบหมายงานในหน้าที่

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)

ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายโครงการ

ทะเบียนคุมใบสำคัญคู่จ่าย

บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา

ฟอร์มบัญชี พ.ศ.2544

สรุปการเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับทางการเงินและพัสดุ ของโรงเรียน