เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ

คู่มือต่าง ๆ

DLTV/DLIT

เอกสารอื่น ๆ

เอกสารอื่น ๆ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 ROADMAP) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ.2566 – 2567)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564-2565 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบคำขอรวมสถานศึกษา

แบบคำขอเลิกสถานศึกษา

แจ้งตรวจรับโรงเรียน DLIT

แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบลงทุน