กลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร