คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

1

นางวราภรณ์  คงเทศ

2

นางจันทรักษ์  ไชยผดุงนิรันดร์

3

นางสุรีรัตน์  รักษ์จันทร์

4

นายชัยพร  สินทรัพย์

5

นางสาวสมิตา  มุริกะ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1

นางสาววิไลลักษณ์  คำดำ

2

นางวินิดา  ศรีสุวรรณ

3

นางสาวกมลศรี  สุวรรณรัตน์

4

นางมนต์นภา  ถนอมสิน

5

นางสาววรรณลยา  สุขน้อย

6

นายวสุรัตน์  รุ่งเรือง

7

นางสาววิรัญา  รำเพย

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1

นางภัทราวรรณ  ทิพย์ธนสาร

2

นางสาวขวัญตา  เทียนทอง

3

นางนฤลมล  สุภาพ

4

นางสาวปินาฎ  ประสิว

5

นางสาวเพ็ญศรี  เรืองรัตน์

กลุ่มนโยบายและแผน

1

นางสาวพจนา  วานิชกุล

2

นางจุฑา  โกยวาณิชย์

3

นางสาววราภรณ์  ช่วงชุณห์ส่อง

4

นายสุรศักดิ์  ช่วยลุง

5

นางสาวนัทธชา  ทาระพันธ์

6

นายศรายุทธ  ทั้งรักษ์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1

นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ

2

นายสมพร  ชัยบัว

3

นางสาววิภาวรรณ  สังขะเวช

4

นายนิคม  ปานรักษ์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1

นางสาวศิริลักษณ์  พูลศิริ

2

นายพรหมเทพ  สุขศิริสัมพันธ์

3

นางอุษา  สินจำเริญ

4

นางสาวภัคจิรา  รักชีพ

หน่วยตรวจสอบภายใน

1

นางสาวสุวรรณา  ชีวิตโสภณ

2

นางจุฑาทิพย์  ทองด้วง

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

นางสาวชนัญชิดา  เจริญสำราญ

กลุ่มกฎหมายและคดี

1

นางสาวปวริศา  สายบุญ