สพป.พังงา จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำข้อมูลในองค์ประกอบ ๗ หมวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑.) การนำองค์กร ๒.) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๓.) การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔.) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ๕.) การมุ่งเน้นบุคลากร ๖.) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ ๗.) ผลลัพธ์การดำเนินการ ณ ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บ้านปริงวันครู ๒๕๐๐) สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.