สพป.พังงา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพีระ  เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับหน่วยงาน สถานศึกษาและผู้เรียน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางนำไปสู่เป้าหมาย และความสำเร็จที่วางไว้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมไทยไลฟ์โฮมเวลเนส แอนด์ เมดิเทชั่นรีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.