สพป.พังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานในการจัดทำวีดีทัศน์ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ กำหนดจัดเป็น ๓ รุ่น ๆ ละ ๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๗ –  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทพทาโร โดยมี นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกัน นางสาวมนัสยา  สำเภารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกระโสมฯ และนายกิตติบดี แก้วพิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม

Posted in ข่าวกิจกรรม.