สพป.พังงา จัดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๒ คน จากบุคลากรทางการลูกเสืออำเภอคุระบุรี, อำเภอตะกั่วป่า, อำเภอเมืองพังงา และอำเภอทับปุด เพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Posted in ข่าวกิจกรรม.