สพป.พังงา จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก และจัดทำแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องส่งผลในทางปฏิบัติและสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ โดยมี ดร.นัฎชฎารัตน์ ณ นคร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านปริงวันครู ๒๕๐๐) สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.