สพป.พังงา ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มั่นคงยั่งยืน สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการจัดระเบียบวินัยทางการเงินให้เหมาะสมกับรายได้ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.