สพป.พังงา ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบลงทุน

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปตามคู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๗ ของ สพฐ. พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจัดเรียงลำดับความสำคัญ ให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี รอง ผอ.สพป.พังงา ผอ.กลุ่ม/หน่วย และประธานศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

Posted in ข่าวกิจกรรม.