สพป.พังงา ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายสมภาพ นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทพทาโร เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.พังงา โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดพังงา และนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดยในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ มี นายเอิบ อร่าม อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนให้กับผู้เข้าประชุม

Posted in ข่าวกิจกรรม.