สพป.พังงา ร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบ eMENSCR

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.พังงา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด ณ ห้องประชุมเทพทาโร โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม และว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้ชี้แจงโครงการ

Posted in ข่าวกิจกรรม.