สพป.พังงา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านทางระบบ Zoom Meeting จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศ สพป.พังงา โดยมีนายอนันต์  พันนึก รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา

Posted in ข่าวกิจกรรม.