“องค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา บนพื้นฐานความเป็นไทย”
Leading organization in educational management. The learners are good people with intelligence based on Thainess.

 

 

                องค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีมาตรฐานสำนักงานระดับยอดเยี่ยม
หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีมาตรฐานสำนักงานระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมีความเข้มแข็ง และมีผลงานที่เป็นประจักษ์

               ผู้เรียนเป็นคนดี
หมายถึง ผู้เรียนมีวินัย จิตสาธารณะ และเป็นพลเมืองดี

               ผู้เรียนเป็นคนมีปัญญา
หมายถึง รู้เท่าทัน มีความรู้ มีความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น และมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

               บนพื้นฐานของความเป็นไทย
หมายถึง มีความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

 

 

               มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม

 

 

1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นพลเมืองที่ดี รักษ์วิถีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดี และมีภูมิคุ้มกัน
จากภัยในทุกรูปแบบ

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สถานศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่น มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการวัดผลประเมินผลที่เป็นระบบ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
6. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการและยกระดับสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นพลเมืองที่ดี รักษ์วิถีความเป็นไทย มีสุขภาวะที่ดี และมีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนามีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพ
3. ผู้เรียนมีศักยภาพตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สถานศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับท้องถิ่น
มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีการวัดผลประเมินผลที่เป็นระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
5. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาทีมีคุณภาพ เด็กที่มีความต้องการ เด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
6. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ โรงเรียนทุกแห่งมีคุณภาพมาตรฐาน มีผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์
ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นของชุมชน สังคม และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

 

 

กลยุทธ์ เป็นประเด็นสำคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยวิธีการทางกลยุทธ์ให้มีการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างโดดเด่นและก้าวกระโดด ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา