สพป.พังงา จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สพป.พังงา ในฐานะสำนักงานลูกเสือจังหวัดพังงา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพังงาเป็นประธานพิธี นายไพฑูรย์  สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา ในนามผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพังงา กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดพังงาทุกระดับ ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือสำรอง และเนตรนารี เข้าร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ จำนวน ๑,๑๔๗ คน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา (หลังเก่า) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นพดล แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงานจาก สพฐ. โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน

สพป.พังงา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพด้านการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านปริงฯ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายในจังหวัดพังงา

วันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้การนำของ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางภัทริยาวรรณ  พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอน โครงการพาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนคุณภาพ (การใช้ทรัพยากรร่วมกันของเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก) การดำเนินการอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ ณ โรงเรียนบ้านกระโสม (โรงเรียนหลัก), โรงเรียนบ้านลำวะ (โรงเรียนเครือข่าย) และโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านบางกรัก และเดินทางไปตรวจเยี่ยม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา, โรงเรียนเยาววิทย์, โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา พร้อมให้กำลังใจ ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาให้การต้อนรับ และดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงฯ

สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านในวัง

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านในวัง อำเภอทับปุด เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ความต่อเนื่องในการดูแลคุณค่าทางโภชนาการอาหารกลางวันของนักเรียน และป้องกันมิให้ผู้ไม่สุจริตอาศัยโอกาสและช่องว่างต่าง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงแสวงหาประโยชน์จากงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พร้อมเน้นย้ำถึงคุณภาพ และโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อให้ครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ โดยมีนายภูริทัต  ลิ่มจู่หม้อ ผอ.โรงเรียนบ้านในวัง ให้การต้อนรับ

สพป.พังงา จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำข้อมูลในองค์ประกอบ ๗ หมวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑.) การนำองค์กร ๒.) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๓.) การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔.) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ๕.) การมุ่งเน้นบุคลากร ๖.) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ ๗.) ผลลัพธ์การดำเนินการ ณ ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บ้านปริงวันครู ๒๕๐๐) สพป.พังงา

สพป.พังงา ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมสัมมนา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อมอบนโยบาย จุดเน้น สพป.พังงา กรอบแนวคิดทิศทางการทำงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียน และสถานศึกษาปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านปริงวันครู ๒๕๐๐) สพป.พังงา

สพป.พังงา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ยะลา เขต ๑

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พังงา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ใน สพป.พังงา และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ยะลา เขต ๑ จำนวน ๕ ท่าน นำทีมโดย นายวิสุทธิ์  ชูมัง ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ นางรัตติกาล  ต้องเซ่งกี่, นายพลวัฒน์  บุญช่วย, นายเชาวลิต  เพชรหวล และนายสุวิทย์  เจะโซะ รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ณ สพป.พังงา

สพป.พังงา ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อมอบหมายภาระงานในการขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริตเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมพร้อมรับการประเมินในระบบออนไลน์ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

สพป.พังงา ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ที่ประสบอัคคีภัย

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายไพฑูรย์  สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวของ เด็กหญิงวรัญญา  พลายชู นักเรียนชั้น ป.๔ และ เด็กหญิงวทัญญา  พลายชู นักเรียนชั้น ป.๓/๒ โรงเรียนบ้านลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ที่บ้านพักได้ประสบอัคคีภัยทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวนักเรียน โดยมีนายเจริญ  กู้เขียว ผอ.โรงเรียนบ้านลำแก่น และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอท้ายเหมือง ร่วมให้กำลังใจด้วย ณ บ้านเลขที่ ๔๕/๑๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา