สพป.พังงา ติวเข้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒๒ ราย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒๐ ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๒ ราย เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะผู้นำองค์กรสมัยใหม่ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยมี ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษา และบรรยายในหัวข้อ “บทบาทผู้นำองค์กรสมัยใหม่และการพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารสถานศึกษา” ณ ห้องประชุมอาคาร ๐๑๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส วันสำคัญของชาติไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ภายใต้การนำของ ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ” โดยร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านปากด่าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในกิจกรรม มีจิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน บุคลากรของส่วนราชการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคอกช้าง และโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนพพร ดีสมดู รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจำปูน ศาลากลางจังหวัดพังงา

สพป.พังงา ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ จันทร์ทอง รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินดอกผลของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอตะกั่วทุ่ง และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหาการบริหารจัดการ ณ โรงเรียนบ้านเขาเปาะ โรงเรียนบ้านในหยง และโรงเรียนบ้านทองหลาง

สพป.พังงา จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ “โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๕ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ภายใต้การนำของ ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายนพพร ดีสมดู รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธาน พร้อมพบปะข้าราชการ และบุคลากร เพื่อแจ้งข้อราชการ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.พังงา

สพป.พังงา ร่วมเปิดงานฉลองครบ ๖ ปี “หลาดลองแล ตลาดวิถีพื้นบ้าน” บ้านบางนุ อำเภอตะกั่วทุ่ง

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง รอง ผอ.สพป.พังงา เปิดงานฉลองครบรอบ ๖ ปี “หลาดลองแล ตลาดวิถีพื้นบ้าน” ณ บ้านบางนุ หมู่ ๖ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน และมีผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ค้าและคนในชุมชน พร้อมทั้งได้เดินเยี่ยมชมร้านค้าพร้อมทักทายพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาเดินในตลาด ท่ามกลางธรรมชาติใต้ต้นปาล์มอันร่มรื่น

สพป.พังงา วางหรีดเคารพศพ คุณแม่โป้กิ้น ชูแก้ว

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้ นายนพพร ดีสมดู และนายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณแม่โป้กิ้น ชูแก้ว มารดาของ นางสาวปาริชาติ ชูแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดดิตถาราม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง เข้าร่วมด้วย ณ วัดดราษฎร์โยธี ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

สพป.พังงา ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านควน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้ นายนพพร ดีสมดู นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง รอง ผอ.สพป.พังงา และนางสาวพจนา วานิชกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมประชุม และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านควน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีประธานศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอตะกั่วทุ่ง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านในหยง, โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ ๑๖๓, โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ฯ, คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

สพป.พังงา รับรายงานตัว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รับรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒/๒๕๖๖ (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑๐ อัตรา และผู้อำนวยสถานศึกษา จำนวน ๘ อัตรา) และรับรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ อัตรา และผู้อำนวยสถานศึกษา จำนวน ๖ อัตรา) โดยมี ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดี พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งในตำแหน่งหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต ตลอดจนการพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

สพป.พังงา ร่วมรับชม “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา นายไพฑูรย์ สนธิเมือง นายนพพร ดีสมดู และนายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการและนโยบายจาก สพฐ. นำไปสู่การปฏิบัติ โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช เลขาธิการ กพฐ. หลังจากนั้นได้ประชุมผู้บริหารการศึกษา และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.พังงา