สพป.พังงา จัดอบรมพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ Active Learning

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมครูในสังกัด สพป.พังงา แบ่งเป็น ๔ รุ่น รวมจำนวน ๕๔๗ คน ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านปริงวันครู ๒๕๐๐) โดยมี นายกันต์ณัฐภัทร โกยดุลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทนิน เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ

สพป.พังงา ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

สพป.พังงา จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา นายไพฑูรย์  สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.พังงา ร่วมร้องเพลงชาติและเคารพธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ กำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทย และรำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ ที่ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยให้ส่วนราชการทุกแห่ง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และประดับธงชาติไทยตามสถานที่ราชการ

สพป.พังงา จัดนิทรรศการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่เกาะ ณ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่เกาะ) ณ โรงเรียนบ้านพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาตามบริบทพื้นที่โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. (Quick Policy) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะ จำนวน ๗ เกาะ ๑๙ โรงเรียน ได้แก่ เกาะพระทอง เกาะคอเขา เกาะปันหยี เกาะไม้ไผ่ เกาะหมากน้อย เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่

สพป.พังงา จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานของบุคลากร สพป.พังงา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายกันต์ณัฐภัทร โกยดุลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทนิน และนางณัชษัณ ตันติเพชราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางครั่ง เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ

สพป.พังงา จัดค่ายทักษะชีวิต “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” (BE SMART NO TO DRUGS)

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดค่ายทักษะชีวิต “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” (BE SMART NO TO DRUGS) ณ โรงเรียนบ้านคุรอด อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด บุหรี่ เหล้า มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสามารถเป็นแกนนำของโรงเรียนและชุมชนในการต้านภัยยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านคุรอด จำนวน ๗๕ คน และโรงเรียนบ้านตำหนัง จำนวน ๒๕ คน

สพป.พังงา ร่วมประชุมติดตามผลการพัฒนา โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา เพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนการใช้สื่อ ๖๕ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ครูอาสาสมัครชาวต่างประเทศ การขยายชั้นเรียนของโรงเรียนเยาววิทย์ การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ราชพัสดุ รวมทั้งติดตามผลการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนงานด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน

สพป.พังงา รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา ๑ ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พังงา ผอ.กลุ่ม/หน่วย ประธานศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับ นายประทีป  ทองด้วง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ประธานการประเมินฯ และนายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ ซึ่งเดินทางมาประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

สพป.พังงา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพีระ  เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับหน่วยงาน สถานศึกษาและผู้เรียน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางนำไปสู่เป้าหมาย และความสำเร็จที่วางไว้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมไทยไลฟ์โฮมเวลเนส แอนด์ เมดิเทชั่นรีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

สพป.พังงา ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพีระ  เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นประธานประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๔๔ โรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินในระบบออนไลน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ จังหวัดพังงา