โรงเรียนบ้านบางแก้ว ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โรงเรียนบ้านบางแก้ว ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โรงเรียนบ้านกลางดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชี้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

โรงเรียนบ้านกลางดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชี้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้รับบริการ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มาติดต่อประสานงาน และใช้บริการ

การดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ของโรงเรียนบ้านในไร่

การดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ของโรงเรียนบ้านในไร่ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-๑๙

โรงเรียนบ้านในไร่เงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านในไร่ มอบเงินสดจำนวน ๖๐๐ บาท จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในระหว่างเลื่อนเปิดภาคเรียนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๑๑ คน

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)

โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID)

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) นำโดยนางสาวกรองทอง  รัตนพันธ์ และคณะครู ได้จัดให้มีการประชุมวางแผนเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV) โดยใช้การเรียนการสอนได้หลายช่องทาง คือ TV, YouTube, Facebook, App DLTV โดยมีการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียน โดยจัดแบบสำรวจออนไลน์และโทรติดต่อสอบถาม คณะครูร่วมกันจัดทำแฟ้มงานแจกให้กับนักเรียนทุกคน และมีการดำเนินจัดการแก้ไขปัญหา โดยวิธีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและรายงานผลทุกสัปดาห์

โรงเรียนบ้านบางม่วง ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านบางม่วง ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อรับทราบปัญหาในการเรียนของนักเรียนในสัปดาห์แรก พร้อมทั้งรับ – ส่ง ใบงาน ในการเรียนการสอน DLTV ณ อาคารกองทัพบก มีผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.๒ – ม.๓ โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ และ อสม.บ้านบางม่วง สแกนวัดไข้ และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนการสอน DLTV รวมทั้งนำนมแจกจ่ายให้กับนักเรียน

สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครูและนักเรียนทดลองจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ซึ่งออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับ – ส่ง แฟ้มงานของนักเรียน ในการทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยทาง อบต.ทุ่งคาโงกอำนวยความสะดวกในการจัดห้องเรียนให้กับนักเรียน ณ อบต.ทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา