การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)

โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID)

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) นำโดยนางสาวกรองทอง  รัตนพันธ์ และคณะครู ได้จัดให้มีการประชุมวางแผนเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV) โดยใช้การเรียนการสอนได้หลายช่องทาง คือ TV, YouTube, Facebook, App DLTV โดยมีการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียน โดยจัดแบบสำรวจออนไลน์และโทรติดต่อสอบถาม คณะครูร่วมกันจัดทำแฟ้มงานแจกให้กับนักเรียนทุกคน และมีการดำเนินจัดการแก้ไขปัญหา โดยวิธีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและรายงานผลทุกสัปดาห์

โรงเรียนบ้านบางม่วง ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านบางม่วง ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อรับทราบปัญหาในการเรียนของนักเรียนในสัปดาห์แรก พร้อมทั้งรับ – ส่ง ใบงาน ในการเรียนการสอน DLTV ณ อาคารกองทัพบก มีผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.๒ – ม.๓ โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ และ อสม.บ้านบางม่วง สแกนวัดไข้ และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนการสอน DLTV รวมทั้งนำนมแจกจ่ายให้กับนักเรียน

สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครูและนักเรียนทดลองจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ซึ่งออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับ – ส่ง แฟ้มงานของนักเรียน ในการทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยทาง อบต.ทุ่งคาโงกอำนวยความสะดวกในการจัดห้องเรียนให้กับนักเรียน ณ อบต.ทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

สพป.พังงา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และวางแผนการติดตามผลการดำเนินงาน ในช่วงทดลองการจัดการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ  ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม สังกัด สพป.พังงา มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ ผ่าน VDO Conference

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ ผ่าน VDO Conference  “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” เพื่อรับทราบถึงการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา โดยมี นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นผู้ดำเนินรายการประชุม

โครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ น.อ.อภิชาติ  วนภมร รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ง.(ท) พร้อมกับกำลังพลข้าราชการ กอ.รมน.จังหวัดพังงา และกลุ่มนาวีสัมพันธ์ เข้าศึกษาดูงานโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีนางสาวปาริชาต  วิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ

เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19))

โรงเรียนอนุบาลทับปุด ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล : DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สำรวจความต้องการโทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณ และจัดทำใบความรู้ ใบงาน/ใบกิจกรรมสำหรับนักเรียน พร้อมแจกเป็นที่เรียบร้อย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ทันต่อการทดลองเรียนในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษ๓าคม ๒๕๖๓ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียน ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป