สพป.พังงา ร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบ eMENSCR

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.พังงา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด ณ ห้องประชุมเทพทาโร โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม และว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้ชี้แจงโครงการ

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงาน จาก สพฐ. โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน

สพป.พังงา ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้สถานศึกษากำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานประจำในสถานศึกษา ต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๘๕) เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากโรค COVID-19 โดยเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน On-Site เน้นให้นักเรียนปลอดภัยสูงสุดตามนโยบายของ เลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร  พินะสา)

สพป.พังงา ประชุมคณะทำงานหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและระบบวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว PA)

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกณฑ์ใหม่ (ว PA) เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและภาระงานที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

สพป.พังงา ประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ. สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี โดยเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑๒ ราย และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๙ ราย ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

สพป.พังงา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเกาะยาว ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน สพป.พังงา ร่วมกันปลูกต้นพะยูง จำนวน ๓ ต้น บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร  สพป.พังงา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔

สพป.พังงา ประชุมยกร่างแผนเผชิญเหตุ และรองรับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ. สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมยกร่างแผนเผชิญเหตุ และรองรับสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา ซึ่งสถานศึกษาจะต้องนำแผนเผชิญเหตุไปปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน ๕ รูปแบบ ทั้งนี้ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการระหว่างเปิดเรียนตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสำคัญ

สพป.พังงา ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.พังงา ซึ่งเป็นการประชุมวาระแรกของการเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ร่วมกับ รอง ผอ.สพป.พังงา ๒ ท่าน คือ นายไพฑูรย์  สนธิเมือง และนายนพดล  แสนบัณฑิต ก่อนการประชุมได้ปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติเขตสุจริต โดยเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานตามปณิธาน “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา สามัคคี” ให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงาน จาก สพฐ. โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน พร้อมพูดคุย ปรึกษาหารือ เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สพป.พังงา ร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ. สพป.พังงา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พังงา และ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ใน สพป.พังงา เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ช่องทาง Join Zoom Meeting ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม