สพป.พังงา ร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์กับ โรงเรียน SK St. George 1 ประเทศมาเลเซีย

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา และนายพีระ  เสมพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา ร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์กับโรงเรียน SK St. George 1 ประเทศมาเลเซีย ภายใต้หัวข้อ “Cross-Border Virtual Handshake’ SK St. George 1 (Malaysia) & Anuban Phang Nga Primary School” ผ่านทางระบบ Google Meet ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา เพื่อกระชับความสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และนำไปสู่การวางแผนดำเนินโครงการความร่วมมือในอนาคต โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ของรัฐ Larut , Matang & Selama  เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

สพป.พังงา ต้อนรับ ผอ.สพป.พังงา และ รอง ผอ.สพป.พังงา เดินทางมารายงานตัว

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สพป.พังงา ร่วมต้อนรับ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา นายไพฑูรย์  สนธิเมือง และนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา ที่เดินทางมารายงานตัว เพื่อรับตำแหน่งใหม่ ณ สพป.พังงา โดยทั้งสามท่านได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเข้าพบปะ ผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย และตัวแทนผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

สพป.พังงา ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายสมภาพ นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทพทาโร เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.พังงา โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดพังงา และนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดยในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ มี นายเอิบ อร่าม อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนให้กับผู้เข้าประชุม

สพป.พังงา จัดพิธีเคารพธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ดร. ประจวบ หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร สพป.พังงา ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ สนามหน้าอาคาร สพป.พังงา

สพป.พังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานในการจัดทำวีดีทัศน์ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ กำหนดจัดเป็น ๓ รุ่น ๆ ละ ๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๗ –  ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทพทาโร โดยมี นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกัน นางสาวมนัสยา  สำเภารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกระโสมฯ และนายกิตติบดี แก้วพิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม

สพป.พังงา ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ให้กับโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว (DLTV)

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ให้กับผู้บริหาร/ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งเน้นหลักสูตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม โดยผู้เข้าประชุมเป็นตัวแทนอำเภอละ ๓ โรงเรียน (โรงเรียนละ ๑ คน) รวมทั้งสิ้น ๒๔ คน มีการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ หอประชุมชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคพังงา สำหรับโรงเรียนที่เหลือรับชมผ่านช่องทาง Google Meet

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔
ผ่านระบบ
VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงาน จาก สพฐ. พร้อมพูดคุย ปรึกษาหารือ และติดตามงานของกลุ่ม/หน่วย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ณ ห้องประชุมช่อจำปูน โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน

ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ดร. ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้าน และให้กำลังใจนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในเขตอำเภอเมืองพังงา และอำเภอกะปง  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู พ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน ในการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนา ป้องกัน แก้ไข ดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงทราบสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวนักเรียนด้วย

สพป.พังงา ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพังงา พร้อมด้วยวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด ร่วมพิธีเปิดอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัด แบบออนไลน์ ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ช่อง ETV) ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา  ซึ่งถ่ายทอดสดจากค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมช่อจำปูน โดยครั้งนี้พบกับนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งที่ ๑๒ ปีขึ้นไป