ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู (PA) ของศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองพังงา

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู (PA) ตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลพังงา และโรงเรียนในศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองพังงา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูและผู้บริหารในการพัฒนางานในหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและภาระงานที่ ก.ค.ศ. กำหนด นำโดยนายพีระ  เสมพืช ผอ.โรงเรียนอนุบาลพังงา ทั้งนี้ได้มีนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ผอ.สพป.พังงา ร่วมรับฟังพระราชทานปาฐกถาพิเศษของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ร่วมรับฟังพระราชทานปาฐกถาพิเศษของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และครูปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สพป.พังงา รับรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สพป.พังงา รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ ราย โดย นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมปฐมนิเทศให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต จากนั้นได้จัดทำบันทึกประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรับหนังสือส่งตัวเพื่อเดินทางไปรายงานตัวยังโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

โรงเรียนบ้านทุ่งดอน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านทุ่งดอน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา เข้าร่วมรับรางวัลการประกวด “โครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี ๒๕๖๔”

โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา เข้าร่วมรับรางวัลการประกวด “โครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี ๒๕๖๔” ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

โรงเรียนอนุบาลพังงา สัมมนาวิชาการออนไลน์ “Cross-Border Virtual Handshake’ SK St. George 1 & Anuban Phang Nga Primary School” (มาเลเซีย – ไทย)

โรงเรียนอนุบาลพังงา จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “Cross-Border Virtual Handshake’ SK St. George 1 & Anuban Phang Nga Primary School” (มาเลเซีย – ไทย)

สพป.พังงา จัดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๒ คน จากบุคลากรทางการลูกเสืออำเภอคุระบุรี, อำเภอตะกั่วป่า, อำเภอเมืองพังงา และอำเภอทับปุด เพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน