สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พังงา และผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา แนวทางการปฏิบัติงาน และการเปิดเรียน On-Site หลังจากนั้นได้ประชุมผู้บริหารการศึกษา และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการของ สพป.พังงา  และหารือเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมช่อจำปูน

สพป.พังงา ลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียน วันแรก (๑ พ.ย. ๖๔) ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ. สพป.พังงา พร้อมด้วยนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลพังงา เพื่อติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (Onsite) และให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสำคัญ

โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานของครู (วPA)

โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานของครู (วPA)

โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ต้อนรับ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา

โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ต้อนรับ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา และนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอตะกั่วทุ่ง ต้อนรับนายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา

ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอตะกั่วทุ่ง ต้อนรับนายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา และศึกษานิเทศก์ ในการลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอตะกั่วทุ่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอตะกั่วทุ่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ (ว.๑๐) (PA)

ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอท้ายเหมือง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย นายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอท้ายเหมือง จำนวน ๕ โรงเรียน ดังนี้ ๑. โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ๒. โรงเรียนบ้านลำแก่น ๓. โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า ๔. โรงเรียนบ้านควนแรด และ ๕. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ โดยได้ให้นโยบายเน้นเรื่องความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียน และในช่วงสองสัปดาห์แรกให้เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับนักเรียน ตามนโยบายของ ดร.อัมพร พินะสาเลขา กพฐ. และการนำนโยบายหลัก 4 ด้าน ของ สพฐ. ลงสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการเปิดเรียนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้