ผอ.สพป.พังงา ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ในพิธีเปิดป้ายโครงการบริหารน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย) และพิธีเปิดงานโครงการความร่วมมือธุรกิจบรรจุภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรส่งออกประเทศรัสเซีย โดยมีนายบุญเติม  เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และร่วมปล่อยปลาบึก ปลานิลจิตรลดา และปลูกต้นชะแมบทอง (ไม้มงคล) บริเวณอ่างเก็บน้ำของวิทยาลัย

สพป.พังงา จัดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๒ คน จากบุคลากรทางการลูกเสือ ในสังกัด สพป.พังงา, สพม.พังงาภูเก็ตระนอง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี และเวลา ๑๔.๓๐ น. นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มาเยี่ยมกองลูกเสือ เพื่อพบปะ พูดคุย และให้กำลังใจ แก่คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา และ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงาน จาก สพฐ. โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน หลังจากนั้นได้ประชุมผู้บริหารการศึกษา และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการของ สพป.พังงา

สพป.พังงา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ลงพื้นที่ติดตาม  การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ PjBL บูรณาการ “STEAM for INNOPRENEUR” โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา และเยี่ยมชม“ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. และนางสุปราณี  นฤนาทนโรดม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย ทั้งนี้ มีนายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต ๒ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๒

สพป.พังงา ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

สพป.พังงา จัดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สพป.พังงา จัดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๒ เพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๖ คน จากบุคลากรทางการลูกเสือ อำเภอท้ายเหมือง, อำเภอตะกั่วทุ่ง, อำเภอกะปง และอำเภอเกาะยาว โดยมี นายกองโท อดุลย์  ชูทอง นายอำเภอเมืองพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายเฉลิม  จันทร์พงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วปรเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา และนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดย นายสุทธิชัย  จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การขับเคลื่อน และแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จาก ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายไพฑูรย์  สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงาน จาก สพฐ. “โรงเรียนปลอดภัย ร่วมใจเรียนรู้” โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน

สพป.พังงา ต้อนรับคณะติดตามจาก สพฐ. ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ. สพป.พังงา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พังงา และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ให้การต้อนรับ นางลำไย  สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล และคณะจาก สพฐ. ที่มาติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา โดยในภาคเช้าทางคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียนฯ และให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง และในช่วงบ่ายติดตามฯ ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา และให้โรงเรียนได้ดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (PA)

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สพป.พังงา กับโรงเรียนบ้านคุระ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูและผู้บริหารในการพัฒนางานในหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและภาระงานที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยมี ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา