ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุม ผอ.สพท. ทั่วปรเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา และนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดย นายสุทธิชัย  จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การขับเคลื่อน และแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จาก ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายไพฑูรย์  สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงาน จาก สพฐ. “โรงเรียนปลอดภัย ร่วมใจเรียนรู้” โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน

สพป.พังงา ต้อนรับคณะติดตามจาก สพฐ. ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ. สพป.พังงา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พังงา และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ให้การต้อนรับ นางลำไย  สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล และคณะจาก สพฐ. ที่มาติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา โดยในภาคเช้าทางคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียนฯ และให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบางม่วง และในช่วงบ่ายติดตามฯ ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา และให้โรงเรียนได้ดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (PA)

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สพป.พังงา กับโรงเรียนบ้านคุระ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูและผู้บริหารในการพัฒนางานในหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและภาระงานที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยมี ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พังงา และผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา แนวทางการปฏิบัติงาน และการเปิดเรียน On-Site หลังจากนั้นได้ประชุมผู้บริหารการศึกษา และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการของ สพป.พังงา  และหารือเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมช่อจำปูน

สพป.พังงา ลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียน วันแรก (๑ พ.ย. ๖๔) ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ. สพป.พังงา พร้อมด้วยนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลพังงา เพื่อติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (Onsite) และให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสำคัญ

โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานของครู (วPA)

โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร ๑๑ ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานของครู (วPA)