โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา เข้าร่วมรับรางวัลการประกวด “โครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี ๒๕๖๔”

โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา เข้าร่วมรับรางวัลการประกวด “โครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี ๒๕๖๔” ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

โรงเรียนอนุบาลพังงา สัมมนาวิชาการออนไลน์ “Cross-Border Virtual Handshake’ SK St. George 1 & Anuban Phang Nga Primary School” (มาเลเซีย – ไทย)

โรงเรียนอนุบาลพังงา จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ “Cross-Border Virtual Handshake’ SK St. George 1 & Anuban Phang Nga Primary School” (มาเลเซีย – ไทย)

สพป.พังงา จัดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๒ คน จากบุคลากรทางการลูกเสืออำเภอคุระบุรี, อำเภอตะกั่วป่า, อำเภอเมืองพังงา และอำเภอทับปุด เพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สพป.พังงา ร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบ eMENSCR

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.พังงา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด ณ ห้องประชุมเทพทาโร โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม และว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้ชี้แจงโครงการ

สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติงาน จาก สพฐ. โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน

สพป.พังงา ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมช่อจำปูน เพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้สถานศึกษากำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานประจำในสถานศึกษา ต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ ๘๕) เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากโรค COVID-19 โดยเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอน On-Site เน้นให้นักเรียนปลอดภัยสูงสุดตามนโยบายของ เลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร  พินะสา)

สพป.พังงา ประชุมคณะทำงานหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและระบบวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว PA)

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกณฑ์ใหม่ (ว PA) เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและภาระงานที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

สพป.พังงา ประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ. สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี โดยเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑๒ ราย และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๙ ราย ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

สพป.พังงา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเกาะยาว ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน สพป.พังงา ร่วมกันปลูกต้นพะยูง จำนวน ๓ ต้น บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร  สพป.พังงา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔