โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ต้อนรับ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา

โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ต้อนรับ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา และนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอตะกั่วทุ่ง ต้อนรับนายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา

ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอตะกั่วทุ่ง ต้อนรับนายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา และศึกษานิเทศก์ ในการลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอตะกั่วทุ่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอตะกั่วทุ่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ (ว.๑๐) (PA)

ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอท้ายเหมือง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย นายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอท้ายเหมือง จำนวน ๕ โรงเรียน ดังนี้ ๑. โรงเรียนพระราชทานทับละมุ ๒. โรงเรียนบ้านลำแก่น ๓. โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า ๔. โรงเรียนบ้านควนแรด และ ๕. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ โดยได้ให้นโยบายเน้นเรื่องความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียน และในช่วงสองสัปดาห์แรกให้เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับนักเรียน ตามนโยบายของ ดร.อัมพร พินะสาเลขา กพฐ. และการนำนโยบายหลัก 4 ด้าน ของ สพฐ. ลงสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการเปิดเรียนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้

ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู (PA) ของศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองพังงา

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานเปิดการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู (PA) ตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลพังงา และโรงเรียนในศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองพังงา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูและผู้บริหารในการพัฒนางานในหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและภาระงานที่ ก.ค.ศ. กำหนด นำโดยนายพีระ  เสมพืช ผอ.โรงเรียนอนุบาลพังงา ทั้งนี้ได้มีนายนพดล  แสนบัณฑิต รอง ผอ.สพป.พังงา เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ผอ.สพป.พังงา ร่วมรับฟังพระราชทานปาฐกถาพิเศษของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมชาติ ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ร่วมรับฟังพระราชทานปาฐกถาพิเศษของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และครูปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สพป.พังงา รับรายงานตัว บรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สพป.พังงา รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ ราย โดย นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมปฐมนิเทศให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ทั้งในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต จากนั้นได้จัดทำบันทึกประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรับหนังสือส่งตัวเพื่อเดินทางไปรายงานตัวยังโรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

โรงเรียนบ้านทุ่งดอน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนบ้านทุ่งดอน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔